Umowa bez możliwości zmian czy takie umowy zawierać ?

Coraz częściej nie tylko w postępowaniach do których ma zastosowanie Ustawa Zamówień Publicznych mamy do czynienia z umowami, których treści nie możemy zmienić – umowa bez możliwości zmian – w której nie mamy wpływu na treść umowy a strona przeciwna bardzo często jak się wydaje silniejsza od nas zajmuje stanowisko, ze albo podpiszemy umowę o tej treści jaką nam przedstawiła albo nie zawrzemy żadnej umowy.

Nie można pominąć faktu, że bardzo często umowa, której treści nie możemy zmienić w przypadku jej wykonania może przynieść bardzo duże zyski oraz skok w rozwoju firmy w tym referencje, które otworzą nam szerokie drogi rozwoju. W umowie są zawarte najróżniejsze postanowienia umowne, które czynią, ze umowa jest obarczona bardzo dużym ryzykiem; szczególnie wysokie kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, możliwość zastępczego wykonania umowy, ograniczenie dszkodowań itd. W wielu sytuacjach dochodzi do konfrontacji członka zarządu z pozostałymi członkami zarządu, z prokurentami oraz właścicielami firmy bowiem część osób chce zawrzeć umowę a pozostałe osoby wskazują, że to za duże ryzyko dla firmy.

Co w takim przypadku zrobić ? W wielu sytuacjach można to ryzyko w sposób znaczny ograniczyć szczególnie ?pracując? z umową od chwili jej zawarcia. Ważne jest to, że przy zawieraniu umowy mamy świadomość, że umowa niesienie za sobą znaczne ryzyko w zakresie ewentualnych różnego rodzaju sankcji w szczególności ?kar finansowych?. Kolejnym krokiem jest szczegółowe poznanie jakie mamy obowiązki oraz prawa na podstawie zawartej umowy. Należy też zapoznać się jakie mamy możliwości prawne ewentualnego uwolnienia się od sankcji np. w postaci kar umownych, zastępczego wykonania umowy czy ewentualnych odszkodowań.

Co do ewentualnych kar umownych warto choćby wskazać na przepis art. 484 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16 poz.93 z późn. zm.), który w określonych sytuacjach daje nam możliwość zmniejszenia kary umownej. Ważne jest aby w trakcie wykonywania umowy być świadomym swojej ewentualnej odpowiedzialności oraz sytuacji w której odpowiedzialności Przedsiębiorca nie ponosi. W zasadzie z innymi instytucjami np. zastępcze wykonanie umowy, odszkodowania sprawa wygląda podobnie.

Możemy na bieżąco działać na płaszczyźnie prawnej przy wykonywaniu umowy. W sytuacji kiedy jesteśmy świadomi postanowień umowy i na bieżąco reagujemy przy jej wykonaniu na działania drugiej strony może dojść do sytuacji w której umowa, która wydawała się ryzykowna będzie jedną z umów, którą wykonaliśmy najlepiej, która przyniosła firmie duże zyski, znaczny postęp, referencje która otworzyła kolejny etap rozwoju.

Należy mieć na uwadze, że w zasadzie nie ma umów idealnych dla każdej ze stron i ?umowa bez możliwości zmian występuje? bardzo często obrocie bowiem narzuca ją strona silniejsza. Interesy stron najczęściej stoją naprzeciw siebie. Skoro nie możemy negocjować umowy, w sposób skuteczny zmienić jej postanowień powinniśmy się zastanowić nad zabezpieczeniem swojego interesu przy jej wykonaniu w inny sposób bardzo często bardzo skuteczny.

Nawet w przypadku problemów z wykonaniem umowy przy odpowiednim podejściu do umowy po jej wykonaniu często dojdziemy do wniosku, ze umowę, którą zawarliśmy pomimo, ze nie mieliśmy wpływu na jej treść warto było zawrzeć a reszta osób wcześniej przeciwnych tej decyzji stwierdzi ,że osoba zarządzająca firmą ma znaczne doświadczenie biznesowe, bowiem poza tym ,że zawarła umowę która była jak się wydawało obarczona znacznym ryzykiem doprowadziła do jego zminimalizowania i zakończenia wykonania umowy sukcesem.

A Państwo co sądzą o umowie bez możliwości zmian zawierać czy nie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *