Dla biznesu

Artur Siwiński oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • Prawo spółek handlowych
 • – zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  – przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  – sporządzanie umów i statutów spółek
  – obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych
  – reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania
  – reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym

 • Prawo zamówień publicznych
 • – obsługa postępowań o udzielenie zamówienia
  – obsługa oferentów/wykonawców
  – umowy konsorcjum
  – obsługa zamawiających
  – sporządzanie i wnoszenie odwołań
  – sporządzanie i wnoszenie skarg do Sądu
  – doradztwo przy wykonywaniu uzyskanego zamówienia publicznego

 • Prawo cywilne
 • – sporządzanie umów
  – reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
  – sporządzanie opinii prawnych
  – windykacja należności pieniężnych
  – prowadzenie negocjacji z kontrahentami

 • Nieruchomości
 • – doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniem nieruchomości
  – doradztwo prawne przy korzystaniu, zarządzaniu
  – doradztwo prawne przy kredytowaniu
  – pomoc prawna w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych
  – analizy prawne
  – sporządzanie i wnoszenie skarg do Sądu
  – negocjacje
  – przygotowywanie umów
  – przekształcenia
  – podział

 • Prawo pracy
 • – sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
  – reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

 • Prawo administracyjne i podatkowe
 • – sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  – reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  – odwołania od decyzji administracyjnych
  – reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  – odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  – sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
  – sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • Prawo ochrony zdrowia, prawo medyczne
 • – tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej
  – zawiązywanie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich
  – zawarcie i realizacja umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  – odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej
  – odszkodowania

 • Własność Intelektualna/Nieuczciwa konkurencja
 • – prawo autorskie
  – prawo własności przemysłowej
  – doradztwo przy ochronie praw własności intelektualnej
  – pomoc prawna z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  – spory z tytułu naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i patentów
  – umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej
  – umowy licencyjne
  – znaki towarowe

  Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się ze mną