Dla biznesu

Artur Siwiński oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • Prawo spółek handlowych
 • - zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  - przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  - sporządzanie umów i statutów spółek
  - obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych
  - reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania
  - reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym

 • Prawo zamówień publicznych
 • - obsługa postępowań o udzielenie zamówienia
  - obsługa oferentów/wykonawców
  - umowy konsorcjum
  - obsługa zamawiających
  - sporządzanie i wnoszenie odwołań
  - sporządzanie i wnoszenie skarg do Sądu
  - doradztwo przy wykonywaniu uzyskanego zamówienia publicznego

 • Prawo cywilne
 • - sporządzanie umów
  - reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
  - sporządzanie opinii prawnych
  - windykacja należności pieniężnych
  - prowadzenie negocjacji z kontrahentami

 • Nieruchomości
 • - doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniem nieruchomości
  - doradztwo prawne przy korzystaniu, zarządzaniu
  - doradztwo prawne przy kredytowaniu
  - pomoc prawna w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych
  - analizy prawne
  - sporządzanie i wnoszenie skarg do Sądu
  - negocjacje
  - przygotowywanie umów
  - przekształcenia
  - podział

 • Prawo pracy
 • - sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
  - reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

 • Prawo administracyjne i podatkowe
 • - sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  - reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  - odwołania od decyzji administracyjnych
  - reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  - odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  - sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
  - sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • Prawo ochrony zdrowia, prawo medyczne
 • - tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej
  - zawiązywanie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich
  - zawarcie i realizacja umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  - odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej
  - odszkodowania

 • Własność Intelektualna/Nieuczciwa konkurencja
 • - prawo autorskie
  - prawo własności przemysłowej
  - doradztwo przy ochronie praw własności intelektualnej
  - pomoc prawna z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  - spory z tytułu naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i patentów
  - umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej
  - umowy licencyjne
  - znaki towarowe

  Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się ze mną