Kancelaria Radcy Prawnego Siwiński została utworzona w 2007 r. przez radcę prawnego Artura Siwińskiego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Utworzenie Kancelarii to efekt ponad 6 letniego doświadczenia w doradztwie prawnym szczególnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria ma swoją siedzibę w Poznaniu, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z Polski jak i spoza jej terytorium. Pomoc prawna jest świadczona w języku polskim oraz angielskim. Doświadczenie osób współpracujących z Kancelarią umożliwia świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z prawnikami spoza kraju Kancelaria ma możliwość świadczenia usług także za granicą. Na terenie Polski Kancelaria na stałe współpracuje także z wybranymi Kancelariami Komorniczymi. Kancelaria może zaoferować klientom umiejętności i doświadczenie profesjonalistów, posiadających głęboką wiedzę na temat leżący w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Rozpoznawanie oczekiwań i wymagań klientów, elastyczne reagowanie na ich potrzeby to naczelne zasady oferowanej usługi.

Wykład Prawny

Wykład prawny : Specyfika postępowań przetargowych, organizowanych dla firm komunalnych (1); szczegóły na tej stronie, jako część programu konferencji NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE – OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI (2) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa; szczegóły na tej stronie.

Artur Siwiński radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Siwiński, specjalista w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek został zaproszony do udziału w programie konferencji NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE – OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI (1) (Warszawa, 25 stycznia 2012 r.) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa o której więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://www.cpi.com.pl/

Podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe na zasadzie art. 26 ust. 2 b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2004.19.177 z późn. zm.) Czy zawsze musi być ?podwykonawcą??

Od końca 2009 r. po nowelizacji przepisu art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2004.19.177 z późn. zm.) zgodnie z art. 26 ust. 2 b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2004.19.177 z późn. zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Od sierpnia 2011 r. obowiązują.

1 sierpnia 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820) wydane na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

Od lipca 2011 r. obowiązują

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.18.97) oraz USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.131.764) w zakresie dotyczącym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2008.218.1391) w zakresie niektórych przepisów zmienionych dnia 7 listopada 2008 r.

Od czerwca 2011 r. obowiązują.

1 Czerwca 2011 r.
USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2010.226.1475) w zakresie zmiany przepisów art. 20c oraz art. 25a.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U.2010.163.1103) w zakresie zmiany załącznika nr 1 do rozporządzenia, załącznika nr 2 do rozporządzenia, załącznika nr 3 do rozporządzenia, załącznika nr 5 do rozporządzenia.