Co powinno zostać ujęte w umowie spółki komandytowej ?

Spółka komandytowa. Elementy umowy. Poprzestać na zapisach Ustawy Kodeks spółek handlowych i ?poddać się? rozwiązaniom przyjętym przez Ustawodawcę? Może lepiej samodzielnie ukształtować zapisy umowy Spółki i dopasować zapisy umowy Spółki do własnych potrzeb by ewentualnie nie zablokować w przyszłości rozwoju Spółki? Działanie Spółki może być prostsze.

Elementy umowy Spółki komandytowej określają przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2000 r. nr 94 poz.1037 z późn. zm.) zwany dalej Kodeksem spółek handlowych. Regulacja dotycząca spółki komandytowej została zawarta w ?dużym? zakresie w przepisach zamieszczonych od art. 102 do art. 124 Kodeksu spółek handlowych, oczywiście nie można zapominać o przepisach ogólnych obejmujących także spółkę komandytową.
Przepisy art. 105 Kodeksu spółek handlowych określają elementy konieczne umowy Spółki komandytowej. Zgodnie z przepisem art. 105 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki komandytowej powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Zgodnie z przepisem art. 106 Kodeksu spółek handlowych Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W zgłoszeniu do Sądu rejestrowego stosownie do przepisów 110 §1 Kodeksu spółek handlowych powinniśmy zawrzeć : firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności, sumę komandytową. Pamiętamy także o wniesieniu przy zgłoszeniu stosowanej opłaty.

Możemy poprzestać na powyższych elementach i oprzeć się na pozostałych zapisach Kodeksu spółek handlowych nie regulując odmiennie kwestii w nich zawartych szczególnie zawartych w przepisach od art. 120 Kodeksu spółek handlowych pomimo, że ustawodawca daje nam prawo do pewnych modyfikacji ? zapisy dyspozytywne, które możemy uregulować inaczej. Funkcjonowanie w takiej Spółce czyli bez modyfikacji zasad mających zastosowanie jeżeli nie dokonamy innych uregulowań może okazać się trudne a funkcjonowanie Spółki nie zawsze będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Może dojść do utrudnień lub wręcz zablokowania rozwoju Spółki. Należałoby możliwość podejmowania spraw uregulować zgodnie z oczekiwaniami wspólników bowiem to Spółka jest dla wspólników nie na odwrót. Oczekiwania Wspólników bardzo często nie pokrywają się z ogólnymi regulacjami dotyczącymi zasad prowadzenia spraw Spółki; np. zasady prowadzenia spraw przekraczające zakres zwykłych czynności. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze przepis art. 121 §2 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym ?W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej?. W przypadku gdy Spółka ma dokonać czynności przekraczającej zwykłych czynności wymagana jest zgoda komandytariusza ale możemy to uregulować odmiennie na co wskazuje przepis art. 121 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Wobec powyższego bardzo często warto jednak zmienić rozwiązania przyjęte przez Ustawodawcę. Dobrze gdy samodzielnie ukształtujemy zapisy umowy Spółki oraz dopasujemy zapisy umowy Spółki do własnych potrzeb tak by nie ?uwierały? zainteresowanych osób a w szczególności by przypadkiem nie doprowadziły do sytuacji w której Spółka komandytowa zostanie zablokowana lub jej działanie zostanie mocno utrudnione. Nie możemy zapominać, że Spółka ma być dla Nas a nie My Wspólnicy dla Spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *